Druhy cestovního pojištění

Cestovní pojištění dělíme podle různých kritérií. Nejčastěji podle toho, čeho se týkají. Obecně můžeme dělit cestovní pojištění na tyto druhy:

Pojištění léčebných výloh

Jde o základní cestovní pojištění, která vám uhradí nezbytné náklady na ošetření při náhlém onemocnění či při úrazu. Cestujete-li po zemích Evropské unie, platí vaše kartička zdravotní pojišťovny. Ta vám však umožní nárok na bezplatné čerpání, které je stejné, jako mají obyvatelé dané země. Znamená-li to, že mají určitou spoluúčast, budete muset platit za zdravotnické ošetření i vy, pokud nemáte další pojištění.

Součástí pojištění léčebných výloh je také asistenční služba, která vám poradí, jak se zachovat v případě pojistné události. Z tohoto pojištění je hrazený i převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěnce.

Pojištění storna zájezdu

Pojištění storna zájezdu se vztahuje na případy, ze kterých ze závažných důvodů nemůže odjet na dovolenou. Mezi tyto důvody patří akutní onemocnění, úraz, úmrtí, těhotenství, ale také škoda na majetku atd.

Pojištění platí od okamžiku zaplacení pojištění a končí nástupem cesty. Pojištění se týká pouze poplatků, které jsou zaplacené za storno zájezd v cestovní kanceláři. Toto pojištění vám nabízí celá řada pojišťoven. Důležité je předtím si prostudovat výluky, u kterých pojištění storna zájezdů neplatí.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Můžete se také pojistit na hrazení škod, které způsobíte třetí osobě na zdraví či na majetku. Musí se však prokázat, že tyto škody nebyly způsobené úmyslně a že vznikly běžnými činnostmi, mezi které patří rekreace, zábava atd.

Pojištění rizikových sportů

Budete-li mít běžné cestovní pojištění, nebude krýt škody, které vzniknou při rizikových sportech. Pokud tedy víte, že takové sporty budete v zahraničí provádět, nechte si zřídit pojištění rizikových sportů. Každá pojišťovna vám nabídne výpis sportů, které považuje za rizikové. Přečte si dobře jejich seznam. Často mezi ně patří i sporty, které byste za rizikové neoznačili.

Rizikovými sporty jsou obvykle označované vodní sporty (rafting, jachting, sjíždění divoké řeky, potápění atd.), létání na rogalu, paragliding, létání balonem, seskok padákem, vysokohorská turistka, horolezectví, lyžování, rychlobruslení, bojové sporty atd.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel se týká věcí osobní potřeby. Patří sem především oblečení, obuv, hodinky, fotoaparát atd. Věci, které spadají do pojištění, jsou vyjmenované v pojistných podmínkách pojišťovny. Nezahrnují se sem peníze v hotovosti, kreditní karty, šeky, letenky, starožitnosti, nosiče záznamů atd.

Nárok na pojistné plnění vám vzniká, pokud byly věci poškozené, zničené či odcizené. Většinou jsou pojištění proti krádeži vloupáním, přepadením, ztrátou při přeprava, dopravní nehodě či živelní události.

Pojištění právní ochrany

V rámci pojištění právní ochrany máte nárok na radu, pomoc, podporu a právní asistenci, budete-li řešit ztrátu nebo krádež dokladů, automobilovou nehodu, nebo cokoliv jiného spojené s úřady státní správy či policie.

Comments are closed.